purus kolaz 01

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.  Pôsobnosť Všeobecných obchodných podmienok

 • Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spolu so zmluvou, objednávkou alebo inými dokumentmi vyhotovenými pri vzniku zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom alebo počas jeho trvania vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou (objednávateľ a dodávateľ ďalej aj len „zmluvné strany“). Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvný vzťah vzniknutý medzi objednávateľom a dodávateľom aj v prípadoch, kedy nedôjde k vyhotoveniu písomnej objednávky alebo písomnej zmluvy a rovnako aj na zmluvný vzťah založený prostredníctvom elektronickej komunikácie t. j. prostredníctvom e-mailu alebo webového portálu primat-podlahy.sk. Pokiaľ nie je v zmluvnom vzťahu medzi dodávateľom a objednávateľom dohodnuté inak, platia dojednania učinené v týchto VOP. Dojednania uskutočnené v akomkoľvek dvojstrannom právnom úkone uzatvorenom medzi dodávateľom a objednávateľom majú pred týmito VOP prednosť.
 • Tieto VOP sa vzťahujú na objednávateľa, ktorý je spotrebiteľom v zmysle 52 ods. 4 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

 

2.  Predmet zmluvného vzťahu

 • Predmetom zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom je dodávka akéhokoľvek tovaru a materiálu (tovar a materiál ďalej aj len „produkt“) nachádzajúceho sa v aktuálnej ponuke dodávateľa a prípadne aj poskytnutie služby súvisiacej s dodávkou produktu podľa požiadavky objednávateľa. Produktom sa na účely týchto VOP rozumie akýkoľvek tovar prípadne materiál a služba ponúkaný spoločnosťou PriMAT NR s.r.o. na predaj.

 

3.  Objednávanie produktu a služby objednávateľom

 • Objednávateľ má právo objednať si spôsobom a za podmienok dohodnutých v týchto VOP od dodávateľa akýkoľvek produkt uvedené na e-shope a/alebo službu nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke dodávateľa, zabezpečenie dodávky produktu ako aj montáž dodávaného produktu dodávateľom a to vždy za ceny uvedené na e-shope dodávateľa, alebo na ostatné produkty a služby dodávateľa za ceny individuálne dojednané s dodávateľom. Kúpna cena je uvedená v E-shope pri Tovare v čase uskutočnenia Objednávky, v Objednávke a v potvrdení Objednávky. Takáto Kúpna cena nemôže byť po potvrdení Objednávky Predávajúcim zmenená. Rovnako je objednávateľ oprávnený na základe individuálnych dojednaní zmluvných strán objednať si od dodávateľa dodávku produktu alebo služby a realizácie diela, na zabezpečenie ktorých je dodávateľ oprávnený využiť tretie osoby.
 • Objednávku objednávateľ vyhotovuje vždy na základe ponuky prezentovanej dodávateľom. Objednávka sa stáva medzi zmluvnými stranami záväznou momentom jej potvrdenia dodávateľom a menená alebo zrušovaná môže byť len so súhlasom dodávateľa.

 

4.  Spôsoby vzniku zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a objednávateľom

 • Priamym odberom produktu objednávateľom v sídle dodávateľa, za predpokladu, že dodávateľ objednávateľovi potvrdí možnosť odberu objednávaného produktu v objednávateľom požadovanom druhu, množstve, a v požadovanom čase dodávky produktu (ďalej aj len „kúpa produktu v sídle dodávateľa“).
 • Písomne vyhotovenou objednávkou doručenou dodávateľovi prostredníctvom pošty prípadne iného doručovateľa. V prípade, že písomná objednávka nie je podpísaná objednávateľom, môže dodávateľ považovať doručenú objednávku za neuskutočnenú a nemusí na ňu prihliadať. Objednávka musí obsahovať druh a množstvo objednávaného produktu; presné označenie objednávateľa (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia); dátum vyhotovenia objednávky, dodacie podmienky najmä miesto, požadovaný čas a spôsob dodania; telefónne číslo objednávateľa, meno osoby oprávnenej prevziať objednaný produkt a potvrdiť jeho prevzatie na dodacom liste, ak ide o osobu odlišnú od objednávateľa. V prípade, že objednávka neobsahuje náležitosti požadované dodávateľom, je dodávateľ oprávnený objednávku akceptovať až po odstránení jej nedostatkov. Objednávka vyhotovená podľa tohto bodu VOP sa stáva pre dodávateľa záväznou až potvrdením osobou oprávnenou konať za dodávateľa.Objednávkou uskutočnenou telefonicky,e-mailom, a prostredníctvom dopytového formuláru na primat-podlahy.sk. Takáto objednávka sa stáva pre obe zmluvné strany záväznou momentom jej potvrdenia dodávateľom a to tak telefonicky, faxom ako aj e-mailom, avšak pri tomto spôsobe objednania je dodávateľ oprávnený požadovať, aby bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená písomná rámcová kúpna zmluva, kúpna zmluva alebo písomne vyhotovená objednávka s náležitosťami objednávky uvedenými v bode 4.2 týchto VOP, inak je objednávka považovaná za neuskutočnenú. Akákoľvek objednávka uskutočnená objednávateľom sa považuje až do jej potvrdenia dodávateľom za dopyt.
 • Uzatvorením písomnej kúpnej zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom. Za písomné uzatvorenie kúpnej zmluvy sa považuje aj podpísanie dodacieho listu oboma zmluvnými
 • Uzatvorením rámcovej kúpnej zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom. V takomto prípade je objednávateľ oprávnený odoberať od dodávateľa produkty na základe uskutočnených objednávok a to ktorýmkoľvek spôsobom uvedeným v tomto článku VOP. Každá uskutočnená objednávka na základe rámcovej kúpnej zmluvy sa považuje za samostatnú kúpnu zmluvu.
 • Ak sa zmluva uzatvára prostredníctvom elektronickej komunikácie (web, e-mail a pod.), k uzatvoreniu zmluvy medzi dodávateľom a objednávateľom dochádza tak, že na základe dopytu objednávateľa dodávateľ vyhotoví objednávateľovi ponuku dodávky produktu, služby alebo diela, ktorá obsahuje platobné ako aj dodacie podmienky (Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PriMAT NR r.o.) a v prípade súhlasu objednávateľa s ponukou dodávateľa sa zmluva považuje za uzatvorenú momentom potvrdenia ponuky objednávateľom.
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť, ktorým zo spôsobov uvedených v tomto článku VOP vznikne zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom.

 

5.  Miesto, spôsob a termín dodania produktu

 • Dodávateľ dodáva objednávateľovi objednaný alebo už zakúpený produkt a službu alebo realizuje dielo v dojednanom čase a to buď v sídle dodávateľa, v mieste bydliska objednávateľa alebo odovzdaním prepravcovi zabezpečenom na prepravu produktu dodávateľom alebo objednávateľom alebo dodaním pracovníkom dodávateľa spolu s montážou produktu prípadne uvedením do prevádzky.
 • Pri dodaní produktu dodávateľ vždy odovzdá objednávateľovi dodací list, ktorý obsahuje druh a množstvo dodaného produktu, prípadne služby poskytnuté s dodávkou produktu (montáž). Podpísanie dodacieho listu tak dodávateľom ako aj objednávateľom je považované za uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka t. j. zákona č. 40/1964 Zb. a to za predpokladu, že iným dvojstranným právnym úkonom ešte nebola zmluva uzatvorená. Objednávateľ je povinný dodávaný produkt s primeranou starostlivosťou skontrolovať a svojím podpisom na dodacom liste potvrdiť, že dodávaný produkt nemá žiadne pri preberaní zistiteľné vady. V prípade, ak objednávateľ zistí, že dodaný produkt má vady po jeho prevzatí, je oprávnený predmetné vady reklamovať v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa dodania produktu. Objednávateľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby.
 • Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa, aby sa osoba preberajúca produkt preukázala oprávnením prevziať produkt (dokladom totožnosti, prípadne písomným plnomocenstvom).
 • Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku produktu objednávateľovi, ibaže by k oneskoreniu došlo v príčinnej súvislosti so zavinením dodávateľa.
 • V prípade, že dodávateľ nemôže dodať objednávateľovi produkt v dohodnutej lehote dodávky, je dodávateľ oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu dodávky oznámením objednávateľovi, a to osobne ústne, telefonicky, e-mailom, ako aj písomne a to doručením zmeny termínu dodávky na adresu objednávateľa, v ktorom oznámení stanoví dodávateľ náhradný termín dodávky. V prípade, ak objednávateľ s takýmto dodaním produktu nesúhlasí, je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Za písomnú formu sa považuje odstúpenie od zmluvy učinené aj prostredníctvom e-mailu alebo faxu.
 • Dodávateľ dodáva objednávateľovi produkt alebo službu v čase stanovenom dodávateľom na ich odber. Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy neodkladne po tom ako zistí, že dodávku nemôže zrealizovať. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že dodávateľ bude v omeškaní s dodaním produktu, služby alebo diela viac ako 30 kalendárnych dní, pričom odstúpenie nadobudne účinky momentom doručenia prejavu vôle objednávateľa od uzatvorenej zmluvy odstúpiť a to prostredníctvom poštového doručovateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ je oprávnený uskutočniť storno objednávky len v prípade, že sa zmluvné strany na tom dojednajú a to za dojednaných podmienok medzi zmluvnými stranami.
 • Realizované dielo dodávateľ dodáva v termíne dojednanom na jeho odovzdanie s objednávateľom v uzatvorenej zmluve o dielo. Objednávateľ berie na vedomie, že dojednaná lehota dodania diela začína plynúť vždy až momentom poskytnutia kompletnej súčinnosti zo strany objednávateľa vymienenej dodávateľom potrebnej na riadnu realizáciu diela.

 

6.  Povinnosti objednávateľa

 • Objednávateľ je povinný pri objednávaní produktu ako aj pri realizácii dodávky dodávateľom vždy sa riadiť týmito VOP a prípadnými jednotlivými pokynmi dodávateľa.
 • Objednávateľ sa zaväzuje dodávaný produkt a prípadné dojednané a poskytnuté služby spojené s dodávkou produktu prevziať, a to v dojednanom čase, prevzatie potvrdiť na dodacom liste a zaplatiť za dodávku kúpnu cenu spôsobom a v lehote dohodnutej s dodávateľom.
 • Za predpokladu, že si zabezpečuje dopravu dodávaného produktu sám objednávateľ a to či už vlastnou dopravou alebo dodávateľsky, zaväzuje sa prepravcu informovať o dojednaných dodacích podmienkach ako aj o povinnosti prepravcu podpísať dodací list a to za platnosti dojednaní učinených v bode 6.2 týchto VOP.

 

7.  Platobné podmienky

 • Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za dodávaný produkt kúpnu cenu a to buď na základe
  • vystaveného daňového dokladu pred vydaním produktu objednávateľovi do jeho dispozície v sídle dodávateľa,
  • na základe vystavenej faktúry dodávateľom v lehote jej splatnosti
  • formou dobierky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti
  • prostredníctvom platobnej brány Global Payments sprostredkované spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s., na webovej stránke primat-podlahy.sk .
 • Pri bezhotovostnom platobnom styku sa kúpna cena považuje za zaplatenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa.
 • Dodávateľ si vyhradzuje právo stanoviť, že objednávateľ kúpnu cenu alebo jej časť zaplatí ešte pred dodaním produktu a to či už v hotovosti alebo bezhotovostným platobným stykom a to na základe doručenej zálohovej faktúry dodávateľom objednávateľovi alebo prostredníctvom platobnej brány Global Payments sprostredkované spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

8.  Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na dodávanom produkte

 • Vlastnícke právo k produktu prechádza na objednávateľa momentom dodania produktu objednávateľovi alebo odovzdaním produktu na prepravu.
 • Ak si objednávateľ dodávaný produkt neprevezme v dojednanom čase a mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na dodávanom produkte na objednávateľa momentom márneho uplynutia dojednaného času dodávky.
 • V prípade, že je dodávaný produkt odovzdaný na prepravu dopravcovi objednanému na túto prepravu objednávateľom, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na dodávanom produkte momentom jeho prevzatia na prepravu prvým dopravcom.

 

9.  Ďalšie dojednania

 • Oboznámením sa a odsúhlasením týchto VOP objednávateľ udeľuje dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a to pre účely ekonomických ako aj informačných systémov dodávateľa.

 

10.  Alternatívne riešenie sporov

 • Spotrebiteľ (objednávateľ) má právo obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva. Ak dodávateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3, resp. § 5 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR mhsr.sk alebo:
  http://www.economy.gov.sk/obchod/ochranaspotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskychsporov-1/zoznam-subjektov-alternativnehoriesenia-spotrebitelskych-sporov
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.
 • Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 ods. 3 zák. č. 391/2015 Z. z. obsahovať: meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má; presné označenie predávajúceho; úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností; označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha; dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný; vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zák. č. 391/2015 Z.z.

 

 

11. Špecifiká zmluvného vzťahu vzniknutého prostredníctvom e-mailu alebo webového portálu https://www.primat-podlahy.sk/

 • Kúpna zmluva medzi dodávateľom a objednávateľom môže vzniknúť aj na základe dopytu a ponuky uskutočnených tzv. „na diaľku“ a to vypísaním dopytového formulára na webovej stránke primat-podlahy.sk, na ktorej dodávateľ prevádzkuje internetový obchod (ďalej aj len „e-shop) alebo formou dopytu a ponuky uskutočnených emailom. Po zadaní dopytu na produkt objednávkového formulára v e-shope, obdrží objednávateľ informačný e-mail, ktorým dodávateľ objednávateľa informuje o tom, či dopyt prijal. Ak dodávateľ dopyt neprijal, uvedie v e-mailovej správe, že objednávateľom dopytovaný tovar nie je možné dodať. V prípade, že je dodávateľ schopný uskutočniť dodávku objednávateľom dopytovaného produktu, zašle objednávateľovi na jeho zadaný e-mail ponuku na dodanie dopytovaného tovaru s uvedením presných jednotkových množstiev a cien tovarov a služieb, prepravných nákladov a prípadne nákladov na zabezpečenie platby formou dobierky. V prípade, že bude potrebné pre realizáciu dopytu uskutočniť akékoľvek dojednania, bude dodávateľ objednávateľa o tejto skutočnosti informovať. Objednávkový formulár dodávateľa obsahuje údaje o dopytovanom produkte, ktorý je možné vybrať zo zoznamu produktov ponúkaných dodávateľom na predaj a podrobnosti realizácie objednávky dodávateľom podľa preferencií objednávateľa, ktoré v objednávkovom formulári označí. Na základe dodávateľom zaslanej ponuky na dopytovaný tovar objednávateľom sa objednávateľ rozhodne o akceptácii ponuky . Pokiaľ ponuku akceptuje oznámi túto skutočnosť dodávateľovi . Týmto momentom sa ponuka stáva záväznou objednávkou objednávateľa a zároveň dochádza k vzniku zmluvy. Dodávateľ pristúpi k jej realizácii v lehote a spôsobom uvedeným objednávateľom v objednávkovom formulári alebo inom dokumente. Odber produktu objednaného prostredníctvom eshopu ako aj e-mailom je možný osobne v sídle dodávateľa a jeho prevádzkach, a to vždy v pracovných dňoch medzi 8.00 hod. – 18.00 hod. a v sobotu medzi 8:00 hod. – 12:00 hod. O presných odberných podmienkach bude objednávateľ informovaný v informačnom e-maili. Platbu za produkt objednaný prostredníctvom e-shopu je možné zrealizovať bezhotovostným platobným stykom prevodom na účet dodávateľa, platobnou kartou presne podľa pokynov uvedených v e-shope a rovnako aj v hotovosti pri doručení produktu doručovateľom. Objednávateľ uskutočnením objednávky prostredníctvom e-shopu alebo výmenou e-mailovej komunikácie dáva dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v bode 9.1 týchto VOP. V prípade, že dodaný produkt má vady, je objednávateľ oprávnený uskutočniť reklamáciu v záručnej dobe. Dodávateľ reklamáciu vybaví v lehote do 30 dní odo dňa obdržania písomnej reklamácie od objednávateľa.
 • Zmluvný vzťah vzniknutý inak ako v prevádzke dodávateľa sa riadi zák. č. 102/2014 z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 • Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov dodávateľa do 14 dní odo dňa prevzatia produktu alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, a to aj bez uvedenia dôvodu. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy písomnou formou alebo formou iného trvanlivého zápisu. Objednávateľ môže použiť formulár na odstúpenie, ktorý sa nachádza na WEB stránke dodávateľa primat-podlahy.sk/e-shop.
 • Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Dodávateľ je povinný vrátiť objednávateľovi platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil objednávateľ pri svojej platbe, pokiaľ objednávateľ neuviedol v oznámení o odstúpení od zmluvy číslo účtu, na ktorý žiadať vrátiť všetky od neho prijaté platby. Dodávateľ nie je povinný uhradiť objednávateľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako najlacnejšie bežný spôsob dodania produktu dodávateľom.
 • Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať dodávateľovi produkt späť.
 • Dodávateľ je povinný objednávateľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku alebo zmluvy mimo prevádzkových priestorov dodávateľa informovať objednávateľa nasledovne:

 

 1. hlavné vlastnosti produktu,
 2. obchodné meno a sídlo dodávateľa,
 3. telefónne číslo alebo iný kontakt na dodávateľa,
 4. celková cena produktu vrátane dane z pridanej hodnoty,
 5. platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu dodania tovaru a informácie o možnosti uplatnenia reklamácie, sťažnosti a podnetov,
 6. informácia o možnosti odstúpiť od zmluvy vrátane informácie, že ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie produktu,
 7. informáciu o záručnej dobe – Garančný list,
  1. informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ak sa ich dodávateľ zaviazal dodržiavať,
  2. informáciu o povinnosti objednávateľa zaplatiť preddavok,
  3. možnosti alternatívneho riešenia

 

12.  Pravidlá ochrany osobných údajov

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuje Objednávateľ, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.
 • Dodávateľ je správcom osobných údajov Objednávateľa podľa článku 4, bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - ďalej len "GDPR"). Dodávateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
 • Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (najmä meno a adresa, kontaktné údaje). Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie objednávky Objednávateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Dodávateľom a Objednávateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa článku 6, ods. 1, písm. c) GDPR a oprávnený záujem Dodávateľa podľa článku 6, 1, písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Dodávateľa je spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu (posielanie newsletterov).
 • Dodávateľ ukladá osobné údaje Objednávateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi PriMAT NR s.r.o. a Objednávateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí budú údaje vymazané.
 • Objednávateľ má právo požadovať od Dodávateľa prístup ku svojím osobným údajom podľa článku 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa článku 18 Objednávateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17, ods. 1, písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Objednávateľ právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • Objednávateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
 • Objednávateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné kúpnu zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany Dodávateľa plniť.
 • Zo strany Dodávateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.
 • Záujemca o využívanie služieb Dodávateľa odoslaním kontaktného formulára: 4 a) súhlasí s použitím svojich osobných údajov aj na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Dodávateľa , nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň b) vyhlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu a) nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zákona č. 40/1995 v aktuálnom znení, pretože Objednávateľ so zasielaním informácií podľa bodu a) v spojení s § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. výslovne súhlasí. c) Súhlas podľa tohto bodu môže Objednávateľ kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adrese PriMAT NR s.r.o. Attilova 10A , 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce. Dodávateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely na webovej stránke: www.primat-podlahy.sk tzv. súbory cookies. Používaním webu Objednávateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie. Zakliknutím informácie o používaní cookies na úvodnej stránke webu Objednávateľ súhlasí s ich používaním. Objednávateľ nemusí udeliť súhlas s používaním cookies, v takom prípade však Dodávateľ nemôže zaručiť plnú funkčnosť webovej stránky

 

13.  Záverečné ustanovenia

 • Objednávateľ podpisom uzatvorenej rámcovej kúpnej zmluvy, kúpnej zmluvy, písomne vyhotovenej objednávky podpísanej oboma zmluvnými stranami, prípadne podpísaním dodacieho listu potvrdzuje, že do zmluvného vzťahu s dodávateľom vstúpil na základe slobodnej a vážnej vôle, nekonal v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, riadne porozumel významu jednotlivých dojednaní ako aj celému obsahu zmluvného záväzku, a na znak súhlasu s týmito VOP ako aj s uzatvorenou zmluvou, prípadne dojednaniami učinenými v objednávke, podpísal rámcovú kúpnu zmluvu, kúpnu zmluvu, písomnú objednávku alebo dodací list.
 • Zmluvný vzťah sa riadi zák. č. 40/1964 Občianskym zákonníkom, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, resp. zák. č. 102/2014 Z. z.
 • Dodávateľ objednávateľovi doručuje všetky písomnosti na adresu, ktorú objednávateľ poskytol dodávateľovi, pokiaľ objednávateľ písomne neoznámil zmenu jeho adresy dodávateľovi. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní zásad dohodnutých v tomto bode VOP vráti dodávateľovi nedoručená, dodávateľ sa s objednávateľom dohodli, že účinky doručenia tej ktorej zásielky nastávajú v 3. deň po vrátení sa nedoručenej poštovej zásielky.
 • Objednávateľ berie na vedomie, že prípadnú reklamáciu je povinný uplatniť u dodávateľa, j. spoločnosť PriMAT NR s.r.o., so sídlom Attilova 10A, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 52235572. Reklamáciu môže objednávateľ uplatniť osobne alebo písomne. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
 • Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát pre Nitriansky kraj,

 

14.  Platnosť VOP

 • Tieto VOP sú platné odo dňa 1.1.2023.

Značky